Regulamin

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, określa on warunki korzystania oraz funkcjonowania portalu internetowego dietetykdladzieci.pl znajdującego się pod adresem internetowym http://www.dietetykdladzieci.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności waściciela portalu. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

Warunki korzystania z Portalu i Programu

 1. Właścicielem portalu jest Aneta Wasilewska zamieszkała w Szczecinie przy ul. Parkowej 45/4
 2. Zawartość portalu oraz jego nazwa podlegają ochronie prawnej
 3. Przedmiotem dzialalności portalu jest dostarczenie rodzicom dzieci rzetenej wiedzy na temat żywienia ich dzieci.
 4. Aby kożystać z zasobów portalu niezbędny jest dostęp do internetu i typowa przeglądarka internetowa.
 5. Portal składa się z treści darmowych i płatnych
 6. W skład treści darmowych wchodzą:
  1. Artykuły
  2. Siatki centylowe
 7. W sklad treści płatnych wchodzą:
  1. Kursy online dla rodziców
  2. Karty potrzeb online
 8. Rejestracja w portalu jest bezpłatna.
 9. Procedura rejestracji  jest każdorazowo jest opatrzona konicznością wyrażenia zgody na regulamin. Rejestracja jest tożsama z akcepracją umowy o świadczenie usług elektronicznych.
 10. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą
  elektroniczną bez podania przyczyny i w trybie natychmiastowym.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy poprzez zablokowanie i/lub skasowanie konta, jeżeli działanie Użytkownika jest niezgodne z prawem, Regulaminem lub godzi w wizerunek Portalu lub/i Programu; jednocześnie zabrania się używania wulgaryzmów w jakichkolwiek wypowiedziach w Portalu lub/i Programie oraz działań mogących utrudniać pracę lub destabilizować działanie Portalu i Programu. Administrator jest uprawniony do usunięcia treści bezprawnych, propagujących przemoc, nienawiść, zawierających wulgaryzmy oraz może usunąć/ zablokować konto Użytkownika, który ww. treści zamieszcza, jak również konto Użytkownika destabilizującego lub utrudniającego pracę Portalu i Programu.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Portalu lub/i Programu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Portalu lub/i Programu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Portalem lub/i Programem.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do żądania natychmiastowego zaprzestania działań dokonywania przez Użytkownika, które nie są zakazane przez Regulamin, jednak mogą godzić w interesy Administratora. Odmowa zastosowania się do takiego żądania przez Użytkownika będzie w takim przypadku uznane również za naruszenie Regulaminu.
 14. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że jakikolwiek materiał zamieszczony w Serwisie może naruszać prawo do prywatności innego Użytkownika lub Osoby, osoba taka powinna zgłosić Administratorowi swoje zastrzeżenia. W takim przypadku Administrator wezwie Użytkownika naruszającego dobra osobiste do dobrowolnego natychmiastowego zaprzestania ich naruszania. W przypadku, gdy wezwany Użytkownik nie zaprzestanie naruszania takich praw, Administrator może podjąć decyzje o trwałym usunięciu spornego Materiału z Serwisu w terminie nie przekraczającym 7 (siedmiu) dni od daty wpływu takiego zgłoszenia. Powyższa procedura nie ogranicza uprawnień osoby zgłaszającej swoje roszczenia do dochodzenia swych roszczeń na drodze sądowej.
 15. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych powyżej czynności żadne roszczenia względem Administratora lub/i Właściciela Portalu i Programu.
 16. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika równoznaczna jest ze złożeniem oświadczeń następującej treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług droga elektroniczną”; „wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach, czy przerwach technicznych w działaniu Portalu i Programu”; „zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia”; Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość „dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Portalu i Programu”; „dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na koncie i profilu są zgodne z prawdą”; „umieszczenie na Portalu i w Programie tj. na koncie, profilu i innych danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą”, Administrator, Właściciel Portalu i Programu nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowo wprowadzone dane pacjentów”; „akceptuję fakt, że za zamieszczanie jakichkolwiek materiałów w Portalu i Programie nie przysługuje wynagrodzenie”.
 17. Adres e-mail podany w czasie rejestracji, po założeniu konta zostaje automatycznie dodany do bazy newslettera. Użytkownik ma prawo wypisać się z bazy w każdym momencie poprzez kliknięcie odpowiedniego linka zamieszczonego w wysłanej wiadomości.
 18. Użytkownik oświadcza, że rozumie fakt bezpowrotnej utraty wszelkich danych zgromadzonych przez Użytkownika w Portalu i Programie w momencie usunięcia/skasowania konta przez Administratora.
 19. Użytkownik oświadcza, że przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie lub usunięcie konta w Portalu dietetykdladzieci.pl i Programie dietetykpro zgodne z Regulaminem, nie może stanowić jakiejkolwiek podstawy do roszczeń przeciwko Administratorowi, Portalowi, Programowi i Właścicielowi dietetykpro i dietetykpro.pl o odszkodowanie, dla podkreślenia czego zrzeka się wszelkich takich roszczeń.

Opłaty

 1. Ceny treści odpłatnych znajdują się pod adresem: http://dietetykdladzieci.pl/cennik
 2. Po wprowadzeniu danych niezbędnych do realizacji zakupu płaci za produkt e-przelewem
 3. Autoryzacja transakcji i rozliczenie płatności dokonywanych za pomocą kart kredytowych w Portalu i/lub Programie odbywa się za pośrednictwem globalnego systemu Pay-U.
 4. Żadne koszty nie są naliczane bez wiedzy Użytkownika

Odpowiedzialność

 1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu i/lub Programu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
 3. Administrator dołożył wszelkich starań aby informacje uzyskiwane z portalu były wiarygodne i wysokiej jakości.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wyniki kalkulacji powstałe przez niewłaściwie wprowadzone dane.
 5. Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że Administrator Portalu i Programu nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne, wtórne lub przykładowe, w szczególności, ale nie ograniczone do odszkodowania za utratę zysków, użycie w dobrej wierze, używanie, utratę danych lub inne straty niematerialne (nawet jeśli byli poinformowani o możliwości powstania takich strat), wynikające z: (I) używania lub niemożności użycia oprogramowania; (II) niemożności użycia oprogramowania w celu uzyskania dostępu do treści lub danych; (III) kosztów nabycia dóbr i usług zastępczych; (IV) nieautoryzowanego dostępu lub zmiany przekazów lub danych użytkownika bądź (V) innych kwestii związanych z oprogramowaniem. Powyższe ograniczenia mają zastosowanie nawet wtedy, gdy wszelkie ograniczone środki naprawcze nie odniosą zamierzonego skutku oraz w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.
 6. Użytkownik dokładnie rozumie i wyraża zgodę na to, że: a) Używa oprogramowania na własne ryzyko. Oprogramowanie jest udostępnione „w stanie, w jakim się znajduje” oraz bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo wyraźnie wyłącza swoją odpowiedzialność za wszelkie gwarancje i warunki wszelkiego rodzaju, niezależnie od tego, czy są one wyraźne czy dorozumiane, łącznie z dorozumianymi gwarancjami i warunkami przydatności handlowej, przydatności do określonego celu oraz gwarancjami nienaruszania prawa. b) Firma nie daje żadnej gwarancji: (I) że oprogramowanie spełni wymogi użytkownika, (II) że oprogramowanie będzie wolne od błędów lub usterek, (III) dotyczących bezpieczeństwa, solidności, aktualności lub działania oprogramowania, oraz (IV) że jakiekolwiek błędy w oprogramowaniu zostaną naprawione. c) pobieranie wszelkich treści i materiałów lub uzyskiwanie ich w inny sposób przy użyciu oprogramowania jest dokonywane z własnej woli i na własne ryzyko użytkownika, który jest całkowicie odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w jego systemie komputerowym lub innym urządzeniu oraz za utratę danych wynikającą z pobrania takiej treści lub materiału. d) żadna część oprogramowania nie jest przeznaczona do użytku w instalacjach nuklearnych, systemach podtrzymywania życia, komunikacji ratunkowej, systemach nawigacji lub komunikacji lotniczej, systemach kontroli ruchu powietrznego ani w żadnych innych działaniach, w których awaria oprogramowania mogłaby prowadzić do śmierci, uszkodzenia ciała lub ciężkich obrażeń fizycznych lub psychicznych. e) żadne porady lub informacje ustne lub pisemne uzyskane od firmy, jakiejkolwiek strony trzeciej lub za pomocą oprogramowania nie stanowią gwarancji, która nie została wyraźnie umieszczona w niniejszych warunkach umowy.


Przetwarzanie...